Diktát nevědomí. Latentní význam filosofického textu

Hynek Tippelt

(Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem. Email: tippelt@centrum.cz)

Anotace

Cílem této studie je v základních obrysech nastínit psychoanalytickou metodu interpretace v její aplikaci na filosofický text. Pomocí srovnání se zákonitostmi snové činnosti a pojmem prvo-procesuálního myšlení je ilustrována povaha filosofické tvořivosti. Koncept systému pýchy je použit k interpretaci specificky filosofické dikce. Je ukázána možnost číst filosofický text jako svého druhu deklaraci stvrzující význam svého autora, plnící jeho nevědomá přání „z tohoto světa nemoci vypadnout“. Koncepce třech archetypálních ontologických praobrazů, inspirovaná úvahami E. H. Eriksona a rozvedená v jiných publikacích autora, je zde reformulována jako rozlišení trojice filosofických stylů: disciplinovaně paternalistický, orientovaný na pravidla a řád, naslouchavě mateřský, poskytující přijetí, rovnost a atmosféru domova, a „nesubstančně“ otevřený, vedený obrazem „před-rodičovského středu“ a ctící především hodnotu svobody. Příspěvek nepředkládá ucelenou teorii ani nové hypotézy. Je spíše pozváním ke studiu dosud málo zkoumané interdisciplinární oblasti.

Abstract

The aim of this study „The Dictate of the Unconscious. The Latent Meaning of a Philosophical text“ is to offer an outline of psychoanalytical method of interpretation in its aplication of philosophical text. Through comparison with the rules of dream-work and with the help of the concept of primary processual thinking the nature of philosophical creativity is ilustrated. The concept of the pride-system is used in an interpretation of the specific philosophical diction. The possibility to read a philosophical text as a sort of declaration affirming the meaning of its author, fullfiling his unconscious wish „of this world not to fall out“. The conception of three archetypal ontological projections, inspired by reflections of E. H. Erikson and introduced in other works of the present author, is here reformulated as a differentions of three philosophical styles: disciplinary and paternalistic, rule and order oriented; affable and maternalistic, acceptation, equality and a home athmosphere offering; and „non-substancially“ open, guided by projection of so call „pre-parental centre“ and above all else honoring freedom. The paper does not put forward an integrated theory neither new hypothesis. It is merely an invitation into a study of a so far underestimated interdisciplinary field.

Úvod

Je známou zvláštností filosofie jako oboru poznání, že mezi její nejvýznamnější otázky patří, čím ona sama je. Zatímco význam jiných oborů je často zřejmý i těm, kteří se o ně nezajímají, anebo jimi alespoň není zpochybňován, smysl filosofie je spíše nejasný.[1] Otázka, co je filosofie, se může zdát dokonce tím obtížnější, čím více filosofických textů člověk přečetl a čím více toho o filosofech ví. Zatímco v představách tradičních metafyziků, novověkých gnoseologů a romantických idealistů zaujímala postavení základny či završitele jednotné stavby veškerého vědění,[2] královny všech věd, dnes hraje spíše roli dvorního šaška. Zároveň dějiny nasvědčují tomu, že na rozdíl od exaktního poznání, filosofické vědění není kumulovatelné. Filosofové na sebe navazují spíše co do inspirace než tak, že by přijímali již dokázané pravdy a svým bádáním je rozvíjeli. Svého největšího kritika obvykle filosof nachází ve svém nejbližším žáku, a tak se zdá, že smyslem filosofie je něco docela jiného než nezaujaté poznávání reality nebo sdílení lásky k moudrosti.

Filosofie jistě někdy byla, je, anebo zase může být poznáváním, stejně jako láskou. Pokud však někdy její praxe žádný z uvedených záměrů (poznávání, láska) nepotvrzuje, neznamená to ještě, že smysl postrádá zcela. Může mít mnoho různých funkcí a uspokojovat mnoho různých tužeb. Schematickým, nicméně heuristicky prospěšným se v tomto bodě ukázala aplikace psychoanalytického konceptu nevědomí. V několika kratších poznámkách se k nevědomým aspektům filosofie vyslovil již Sigmund Freud.[3] Systematičtěji na něj navázali např. Lewis Stuart Feuer,[4] Morris Lazerowitz,[5] John Oulton Wisdom[6] nebo Charles Hanly.[7] Nejambicióznější pokus o výklad nevědomých aspektů filosofických systémů i filosofické činnosti podnikl Ben-Ami Scharfstein v práci The Philosophers: Their Lives and the Nature of their Thought.[8] Z českých autorů uvažoval o nevědomé stránce filosofování podnětný myslitel Hugo Široký.[9] Psychoanalytickou metodu interpretace filosofického myšlení jsem otestoval v řadě kratších studií[10] a zhodnotil v sérii monografií.[11]

Prototypem psychoanalytického materiálu je sen. S vytěsňovanými psychickými obsahy se nejčastěji setkáváme právě ve snech. Při snové činnosti padají omezení daná materiální realitou a odpadá vědomá kontrola zatížená morálními požadavky. Freud proto interpretaci snů nazval královskou cestou do nevědomí. Spolu s uvedenými autory se domnívám, že analogicky jako ke snu je do značné míry adekvátní přistupovat i k filosofickému textu. Pokusím se objasnit, v čem podobnosti snění a filosofování spočívají, a nastínit, k jakým náhledům mohou takové paralely vést. Zkušenost mě nicméně přesvědčuje o tom, že filosofové podobné úvahy, dotýkající se jejich vnitřní motivaci, neradi slyší. Možná jim přístup k této perspektivě usnadní, pojmou-li analýzu latentního smyslu filosofického textu jako královskou cestu do nadvědomí.

Filosofická tvořivost

Podobně jako snění i filosofování je charakteristické značnou volností. Při psaní filosofického textu autor vytváří, anebo alespoň může vytvářet, zcela nový svět, v leckterém ohledu třeba i opačný tomu intersubjektivně zakoušenému. Věnuje-li se sociální filosofii, může zcela odhlédnout od empirické reality a spřádat normativní vize nebo psát utopické scénáře. Jako teoretik poznání může postulovat radikální skepsi, ačkoli současně bude akceptovat nemožnost držet se jí v praktickém životě. Odváží-li se na pole ontologie, stává se zcela svobodným a může stvořit kterýkoli, řekněme s Leibnizem, z možných světů. Nabízí se mu široká paleta směrů, k nimž se může přihlásit, a stále může očekávat, že bude pokládán za filosofa, přinejmenším sám sebou. Může jako Marx psát o zrušení filosofie nebo se jako Hume omlouvat, že předstíral, že je filosof, může i místo psaní kývat prstem a bude podobně jako snící chráněn jakousi filosofickou licencí, zaručující mu imunitu vůči nevítaným argumentům. Předmětem filosofické reflexe lze učinit jakékoli téma od boha po fotbalový míč; dá se téměř říct, že filosofie je, stejně jako sen, všechno i nic.

Filosofování se tedy, stejně jako snění, odehrává v prostoru, který neomezuje volnou produkci představ, nebrání asociativním procesům, a umožňuje naplnění potlačovaných přání. Plátna nebes, společenského řádu nebo kognitivních struktur, na něž filosof maluje, se stávají projekčním plátnem, zobrazujícím filosofovu nevědomou psyché, do té míry, nakolik se nenechává svazovat přejatou metodologií. Metodologická omezení, která na sebe filosofové zvláště v současnosti berou, jsou z této perspektivy pozoruhodnou anomálií. Zdá se to podobné, jakoby někdo lucidní snění využíval k tomu, aby své sny korigoval v souladu s principy objektivní reality. Budí to dojem reakce na cosi traumatického, čeho přítomnost by relativní volnost asociativní produkce narušila. Nabízí se vzpomenout na Kolakowského titul Metafyzický horor,[12] v němž poukazoval na děsivý rozměr novověkých filosofických koncepcí. Možná byla filosofie dvacátého století, s jejími metodologicky „upjatými“ fenomenologickými, analytickými či hermeneutickými postupy, ústícími v postmoderní relativismus, souborem pokusů, jak se vyhnout vzpomínkám na někdejší slavné vize, jež se filosofům století devatenáctého staly nočními můrami.

Prvoprocesuální myšlení

Bdělé myšlení je adaptované na kontakt s vnější realitou, pracuje se zkušeností a s logikou, z vývojového a strukturního hlediska se nicméně jedná pouze o sekundární proces. Vědomé představy a činnosti jsou do značné míry výrazem nevědomého psychického dění, které funguje podle pravidel, jež odpovídají spíše magickému myšlení či uměleckému prožívání. Psychoanalytička a autorka mnoha učebnic Alena Plháková charakterizuje magické myšlení „synkrez(í), což je tendence spojovat různorodé prvky v globální, celistvý útvar. Synkretické myšlení se často projevuje tím, že předpokládáme příčinnou souvislost věcí, mezi kterými existují vcelku nepodstatné, povrchní podobnosti”.[13] V nevědomí je možné stvoření z ničeho a zaručena věčnost, cena knoflíku může být vyšší než cena kabátu a snítka petržele může ve všech ohledech zastoupit les.

Filosofie je, jako každá bdělá činnost, do značné míry určena nevědomými motivy. Zároveň je ale svými specifiky, jež ji připodobňují ke snění, vymaněna z běžných závazků, které na bdělou aktivitu klade vnější realita. Filosof jako představitel nezávislého vědění může diktovat svou verzi reality neodvisle od ideologie, náboženství, tradice, zdravého rozumu i logiky. V podstatě jenom jeho vnitřní hranice ho mohou omezit, když postuluje existenci nových entit, které pojmenovává a definuje, nebo když výměr pojmů chrání před nevítaným využitím. Filosofie se tak ukazuje jako forma denního snění, nebo spíš jako jeho aktivnější, bdělejší alternativa, kdy zcela při vědomí a chráněn maskováním filosofickou hantýrkou subjekt projikuje dramata, ve kterých odehrává své nevědomé konflikty v rámci, jehož pravidla jsou téměř zcela pod jeho kontrolou.

Systém pýchy

Vedle specifické sémantiky se filosofie vyznačuje zvláštní naléhavostí související s mírou obecné závaznosti, s níž jsou filosofické myšlenky předkládány. Jakási pozoruhodná neskromnost umožňuje filosofům domnívat se, že navzdory vší pravděpodobnosti právě oni odhalili pravé souvislosti a významy věcí a mohou vypovídat o tom, jak se svět jeví z hlediska věčnosti (Spinoza) nebo prizmatem absolutního vědění (Hegel), příp. v čem spočívají nutné struktury bytí ve světě (Heidegger). Ještě rezolutnější pýcha zní z řádků „post-metafyzických“ filosofů. Relativisté, perspektivisté a konstruktivisté – neměli by právě oni o smysluplnosti šíření svých myšlenek pochybovat nejvíce? Jestliže jsou jejich konstrukce jen relativní a jejich význam je zřetelný jen z jisté perspektivy, není pak jejich zřetelný autorský egocentrismus zvláště narcistní? Také stylistika fenomenologů nebo analytických filosofů je zvláště nekompromisní. Fenomenologickou metodu „uzávorkování“ (Husserl, Ricoeur) lze možná dobře využít jako alibi, které může zbavit podezření z „násilí rozumu“. Analytický obraz k jazyku (Carnap, Quine) naproti tomu jakoby umožňoval ztotožnění s normativitou, obdobné zbavení odpovědnosti v útrobách byrokracie.

Filosofickou dikci až na výjimky (Montaigne, Rorty) provází agresivní záměr zneplatnit konkurenční stanoviska, či přímo destruktivní cíl narušit volnost procesů filosofické tvořivosti.[14] Tento přístup můžeme nalézt u nejrůznějších filosofů od odzbrojující ironie Sokrata, přes Nietzscheho filosofování kladivem, po wittgensteinovský příkaz mlčení. Závratně ambiciózní filosofické sebevědomí, které spolu s Karen Horneyovou chápeme jako výraz neurotického systému pýchy,[15] zřetelně poukazuje na obranný význam, jejž „filosofické násilí“ má. Urputnost filosofické argumentace, rigidita, typická pro filosofy jako proponenty určitého směru nebo metody, a uzavřenost vůči přístupům kolegů historických nebo současných jsou přinejmenším stejně časté jako zvídavé naslouchání, pružnost ve změně zaujímání perspektiv nebo ochota k syntéze parciálních stanovisek. Nezasvěcený by čekal moudré a trpělivé diskuze tam, kde často vládne spíše „diktatura osvícených“.

Tato typicky filosofická obsese svým vlastním filosofickým systémem, ať originálním nebo přejatým, zvláštní „fanatismus mudrců“, se zdá odpovídat blízkosti, z jaké se filosofové v promluvách a textech dotýkají traumatických jader svých neurotických komplexů. Za průsvitnou rouškou filosofické disciplíny inscenují události, jejichž dopad předurčil jejich vnitřní život na celá desetiletí. Ideového protivníka, třeba i filosofickým vyznáním blízkého, je třeba zneškodnit, protože zde nejde o nezaujaté posuzování, ale – fantazijně a nevědomě – o boj na život a na smrt podobně, jako o něj šlo při zrodu traumatu (ať již reálně nebo ve fantaziích, jež nečekaná intenzivní událost vyvolala).

Útěcha v síti

Vedle zmíněných agresivních a destruktivních aspektů má filosofie nepochybně i rozměr konstruktivní a smířlivý. Zatímco prve jmenované se uplatňují při prezentaci a obraně filosofického systému, druhé jsou realizovány jeho tvorbou. Filosof, poháněný jakousi věčnou vykořeněností, která mu znemožňuje uvolnění v komunikaci, a směrovaný životní rezignací, jíž začasté propadl již ve své předčasné dospělosti, tká síť pojmů, tradičních i nově zaváděných, tak, aby popsal a vyložil realitu nakolik možno smířlivě, tedy bezrozporně a jako jednotnou strukturu. Zároveň do ní vyšívá základní obrazy svého vnitřního života, v jejichž zpracování prokazuje sám před sebou jejich přijatelnost a jejichž kontextem zachycuje jejich universální smysl.

Jedním z ústředních filosofických témat je nejistota, pochybnost, resp. možnosti získání jistoty a vyvrácení pochybností. Již Erik Homburger Erikson si během práce na analýze Martina Luthera všiml, že u jistého typu osobnosti narušení ustavení tzv. pocitu základní důvěry v nejrannějším dětství vede v období adolescence k marným zápasům o hledání identity, jejichž zoufalství otevírá průhled k nejhlubším i nejvzdálenějším rovinám existence.[16] Homo religiosus, jak Erikson tomuto psychologickému typu říká, předčasně nahlíží závažnost filosoficko-náboženského rozměru života a nutkavě usiluje o zodpovězení otázek, jež přísluší závěrečné etapě života, která již zaručuje zkušenost dostatečnou k tomu, aby se s autenticky filosofickými úkoly lidské existence mohl vyrovnat. Vtíravé pochybnosti, přehnané nároky na podmínky pravdivosti a jistoty, jimiž trápí ostatní i sebe, může filosof porazit do té míry, nakolik pojmovou síť takříkajíc přede ze sebe sama, nakolik se stává jediným vládcem pojmového univerza, v němž se ve svých spekulativních fantaziích pohybuje, tedy nakolik pracuje metodami a s pojmy, které sám vymyslel.

Freud si stejně jako mnoho jiných povšiml, že mezi naše základní přání patří patřit někam, být součástí celku a nemoci vypadnout. Když filosof splétá svůj systém, málokdy opomíná sám sebe. Obvykle pečlivě vymezuje úlohu filosofie ve společnosti nebo stavbě vědění. Standardní filosofický text pak jako universální deklarace stvrzuje význam svého autora, explicitněji, důsažněji a s větší precizností, než je tomu třeba u uměleckých nebo technických děl.[17] Zatímco umělec nebo technik musí vyhovět předem daným podmínkám, které on sám neurčuje, filosof se z obavy, že by mu někdo jiný určoval místo, pasuje na stvořitele světa – do té míry, nakolik za pravý svět pokládá ten, který ve svých pojmových sítích konstruuje. Zatímco se domnívá odhalovat věčné pravdy, řád univerza, zákony společenského vývoje nebo rhizomatickou povahu „těla bez orgánů“,[18] stvrzuje především své neodmyslitelné postavení v celku, jež se snaží pevně uchopit, aby splnil své nevědomé přání pojistit, že „z tohoto světa nemůže vypadnout.“[19]

Úcta k řádu

V předchozích publikacích jsem rozvinul Eriksonovu ideu základních obrazů, jimž jsou vedeny různé cesty náboženského prožívání,[20] a zformuloval typologii filosofického uvažování, založenou na symbolické povaze ústředních ontologických konceptů.[21] Stejně jako Erikson předpokládám, že každá duchovní činnost zahrnuje představu o světě diferencovanou natolik, že je ve výtvorech oné činnosti možno identifikovat ústřední obraz, jímž je ovládána. Naše myšlení je utvářeno zkušenostmi raného dětství, a v našich dospělých výtvorech se tedy přirozeně odrážejí především vlastnosti těch, kteří nás formovali z pozic středobodů našeho raného světa. Lze očekávat, že moc těchto obrazů by se měla projevit také stylotvorně v textové podobě jejich zpracování.

Paternalistické myšlení, charakteristické vlastnostmi typickými pro otcovskou výchovu a mužský přístup ke světu, je v této koncepci určováno ontologií řádu. Do jisté míry všechny filosofické texty usilují o uspořádanost, nicméně, jak bylo výše z vícera úhlů nastíněno, ve srovnání s požadavky na styl vědeckých statí, filosof na sebe bere formální omezení většinou dobrovolně. Jeho nutkavé pochybování ho vede k preciznosti, zatímco nesnášenlivost vůči omezením jej ponouká k narušením, zkratkám či výpustkám, k „básnění“, nakolik se ho může pod filosofickou licencí dovolit. U mnohých významných postav evropské filosofie můžeme sledovat zřetelný zápas mezi těmito tendencemi. Prototypální zástupce paternalistické ontologie řádu Immanuel Kant – jehož kategorický imperativ jako nejpřísnější otcovský dohled znemožňoval jakékoli odchýlení od rozumově nahlédnuté povinnosti – může být dobrým příkladem. Ve svém raném období psal lehkým perem nikoli vzdáleným ironii Voltairova Candida. V „kritickém období“ si osvojil obzvláště těžkopádnou formu, založenou na bohaté původní terminologii, v jejímž užití občas není jednotný. Od svázanosti „kritickým“ stylem si podvakrát odskočil – v prvém případě Prolegomen je výsledkem zvláštní hybrid, kdy mezi očíslovanými paragrafy čteme poutavé metafory, v druhém Základů metafyziky mravů shledáváme i jistou chaotičnost.

Jedním z vrcholů paternalistické úcty k řádu je nepochybně Spinozova Etika. Svým geometrickým stylem usilujícím o jednoznačnost a průkaznost, tematickým záběrem sjednocujícím veškerá jsoucna do jedné sítě příčin a následků, a ambicí vypovědět věčné pravdy o nejvyšším bytí a zformulovat je v jediné knize organicky zahrnující i detailní výklad fungování emocionálního života, přitahuje již staletí filosofy nejrůznějších vyznání od Hegela přes Nietzscheho po současné ekologické myslitele. Lze se ptát, zda vývoj filosofie dvacátého století neposunul paternalistické nároky na disciplínu natolik, že filosofie přichází o svou plodnost. Její zdroje jsou spíše v zodpovědné autoritě než v podřízenosti závazkům.

Hledání domova

Zatímco obraz otce nabývá ve filosofickém myšlení význam řádu – Erikson píše o „otcovském svědomí – příkazech a dílčích kapitulacích“, obraz matky vyjadřuje motivy lásky, odpuštění a přijetí. Jestliže prvý obraz přinášel úlevu pocitům provinilosti a poskytoval axiologické zakotvení orientací na povinnost a zákon, druhý obraz tiší úzkost z nezměrnosti a neovladatelnosti vnějšího světa, nabízí útočiště a pocit ochrany. V prvém případě zachycovala pojmová síť rozumové nahlédnutí řádu světa a zapojení do něj, v druhém případě je z pojmových vláken tkána mateřská náruč určená k bezstarostnému spočinutí. Současná duchovní atmosféra, poznamenaná zmatkem a frustracemi z narušených tradic sociálních vazeb a tragickou nostalgií po rozbitých ekosystémech, podporuje bujení programově eklektických směrů, často souhrnně označovaných titulem new age. Jejich společným klíčovým předpokladem je zlomová povaha naší doby. Astrologicky bývá interpretována jako nástup éry Vodnáře, transhumanisté v ní vidí přechod k nebiologickému substrátu inteligence a vědomí, politicko-filosoficky je vysvětlována revolučními důsledky nezadržitelných globalizačních procesů, historikové filosofie hovoří o změně paradigmatu. Ve všech těchto koncepcích zaznívá determinismus či historicismus, pro materialistický světonázor typický. Spojuje je také nějaká forma orientace na ženství. Hrdinou mnoha příznivců příchodu „nového věku“ se tak stává James Lovelock se svou hypotézou Gaia a všichni společně upínají naděje k nástupu šetrné a kooperativní ženské politiky.

Specifickou technikou, užívanou v prostředí hnutí nového věku, je záznam tzv. channelingů, tedy psychických napojení na informační zdroje, který se vymykají běžným standardům – akášické pole, mimozemská civilizace, astrální bytosti atp. Jejich obsahem mohou být více či méně poetické kosmické vize, „exo-politická prohlášení“ představitelů galaktických hierarchií, introspektivní postřehy vycházející z intepretace nejrozmanitějších symbolů atp. Verifikace je ponechána zcela na intuici „channelera“, pochybnosti jsou překonány sugestivním pocitem kontaktu s vyšší realitou, resp. dimenzí. Samozřejmé přehlížení metodologických a gnoseologických problémů, které s sebou tato technika nese, jakoby odráželo pocit blízkosti a neoddělitelnosti od zdroje pravdy, nevědomou představu jakési pupeční šňůry, jež pojišťuje, že informační spojení nepodléhá zkreslením. Bezkonfliktnost přijetí channelingových zjevení je dále podporována jejich laskavou a tišivou notou. Jednotlivé vize a koncepce si nekonkurují, protože jsou tolerovány jako osobité přístupy rovnou cenou přispívající k dokonalosti universa. Nekompromisní chlad paternalistického ducha povinnosti je zde nahrazen jakýmsi až fatalisticky bezpodmínečným přijetím a hřejivou harmonií. Podobně přívětivou tvář skutečnosti a úzké napojení na ni nacházíme u Bruna, Goetheho, Schellinga a mnoha dalších. Jde o myšlení zajisté perspektivní tím více, čím odcizenější od přírody a své přirozenosti se budeme cítit a čím bezradnější budeme ve svých zmatcích a obavách.

Být sám sebou

Vedle zmíněných dvou obrazů, jimiž je orientována naše duchovní činnost, zmiňuje Erikson třetí, který co do vzniku v individuálním psychickém vývoji oněm předchází. Erikson ho charakterizuje jako „jakési ryzí samobytí, onen nestvořený zdroj všeho stvoření, jakýsi předrodičovský střed, kde je Bůh čirou nicotou. Toto čiré bytí již netrápí konflikty mezi dobrým a zlým, není závislé na ničem dalším, na žádném dárci či na vodítku rozumu nebo reality.“[22] Motivy překonání protikladů a dosažení nezávislosti připomínají myslitele, jako byli Eckhart, Böhme nebo Nietzsche. Absence „vodítka rozumu nebo reality“ by mohla toto myšlení připodobňovat k maternalistické iracionalitě. Není zde ale „žádný dárce“ – ontologických jistot, pravdivostních kritérií atd. Výhody vnějších autorit a garantů, tolik ceněné u rodičovských obrazů, jsou zde překonány cenou svobody, jejímž nástrojem se často ukazuje být především zdravý rozum. Zatímco rodičovské obrazy zahrnují zřetelné dualistické aspekty, koncept více či méně rozpolcené skutečnosti, tato ontologie svobody zdůrazňuje celostní povahu reality a její vnitřní propojenost.

Egon Bondy takovou koncepci označil jako nesubstanční ontologii, nerozlišující v realitě její substanci a odvozený, akcidentální zbytek. Pokud bychom se snažili podchytit jeho spisovatelský filosofický styl, shledali bychom v něm rysy decentralizace nebo zrovnoprávnění analogické povaze jeho ontologického systému. Pokouší-li se někdo o výtah nebo interpretaci, naráží na přílišné množství motivů, jejich mnohostranné souvislosti a celkově přespříliš původní perspektivu a argumentaci a obvykle není schopen než doslova opakovat. Myslím, že u zmíněných „nezávislých myslitelů“ Eckharta, Böhmeho nebo Nietzscheho je to podobné. Jedny ze svých vrcholů dosahuje nezávislost myslitelského stylu patrně ve filosofických autobiografiích Augustina či Rousseaua. Všichni tito myslitelé usilují o to hovořit zcela za sebe, a vystupují proto z bezpečí hranic, jimiž jiné chrání oddanost různým metodám. Svou nezpochybňovanou jedinečnost neobětují polemikám ani skrývání za autority. Jakoby z přebytku energie, bez zřejmého úsilí o „šíření zvěsti“, projikují svět, který odpovídá jejich prožitkům svobody, zodpovědnosti a rizika.[23]

Závěr

V této studii jsem se pokusil v základních obrysech vyložit, v čem spočívá přístup k filosofickému textu jako k produkci, jež má do značné míry nevědomý původ. U všech činností nebo produktů je možno rozlišit jejich manifestní význam, jenž je deklarován, a zamlčovaný latentní smysl, který se vztahuje k jejich skutečným motivacím. Ve filosofii se nicméně nevědomé motivace uplatňují silněji než ve speciálních vědách nebo jiných oborech poznání. Míra volnosti, jíž se vyznačuje filosofická tvořivost, ji přibližuje projektivním technikám, založeným na volných asociacích a magickém myšlení. Filosofie se na způsob denního snění nechává vést principem slasti, poskytuje prostor pro odehrání omnipotentních a omniscientních fantazií a tiší nostalgii po nejrannějších prožitcích zbavených pocitu oddělenosti nebo vyloučení.

Filosofie je v této perspektivě druhem samomluvy, jejíž smysl spočívá v kompenzaci narcistických ran, oidipovských vin a dalších traumatizujících zkušeností. Poskytuje významný psychologický a introspektivní materiál. Ukázalo se plodným aplikovat v textové analýze koncepci třech archetypálních ontologických praobrazů. Bylo možno rozlišit disciplinovaný paternalistický styl, mateřskou dikci jakéhosi blízkého naslouchání, kde není obav z nepřesného překladu, a „nesubstanční“ otevřenost esejí a aforismů autonomních myslitelů orientovaných obrazem „před-rodičovského středu“. Filosofie je příliš stará na to, abychom se odvažovali předvídat její zánik. Paternalistické touhy po řádu, zákonu a pravidlech mohou být uspokojeny vědou, technikou nebo byrokracií. Potřeby mateřství mohou nasytit náboženské spolky, „sociální sítě“ nebo politické instituce. Zpracování mystického obrazu „ryzího samobytí“ je však autentickým polem filosofování, a přinejmenším na něj orientovaný filosofický text nepochybně přetrvá.

Literatura:

Erikson, E H., Mladý muž Luther, Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996.

Feuer, L. S., Lawless Sensation and Categorial Defense: The Uncouscious Sources of Kant´s Philosophy, in: C. Hanly and M. Lazerowitz (eds): Psychoanalysis and Philosophy, International University Press, Inc., New York 1970.

Feuer, L. S., The Bearing of Psychoanalysis upon Philosophy, in: Philosophy and Phenomenological Research, roč. 13, č. 3, s. 323-340.

Fišer, Zb., Útěcha z ontologie: substanční a nesubstanční model v ontologii, Praha: Academia 1967.

Hanly, Ch., Metaphysics and Innateness: A Psychoanalytic Perspective, in: Int. J. Psycho-Anal., č. 69, 1988.

Horney, K., Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci, Triton 2000.

Kolakowski, L., Metafyzický horor, Praha 1999.

Lazerowitz, M., The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein, Boston, Synthese Library, 1977.

Plháková, A., Učebnice obecné psychologie, Praha 2003, s. 302.

Scharfstein, B.-A., The Philosophers: Their Lives and the Nature of their Thought, Basil Blackwell, 1980.

Široký, H., Meze a obzory psychoanalýzy, Praha, Triton, 2001.

Široký, H., Prolegomena k psychologii a psychopathotogii osobnosti : Určeno pro posl. filosof. fak., SPN / Učební texty vys. škol, Praha 1966.

Tippelt, H., Filosofie, askeze, rezignace, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2004, online: e-logos.vse.cz.

Tippelt, H., Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, Praha 2012.

Tippelt, H., Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, Ústí nad Labem 2010.

Tippelt, H., Poražený rebel a jeho asketická hvězda, in: Novotný, Jaroslav a Kružík, Josef (ed.), Nietzsche a člověk, Praha, 2005, str. 146-153.

Tippelt, H., Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, VŠE v Praze, 2005, URL: http://e-logos.vse.cz/.

Tippelt, H., Prométheus z Trevíru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006.

Tippelt, H., Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2003, č. 2, s. 31-40.

Tippelt, H., Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, ISBN 978-80-7414-990-0, Ústí nad Labem 2015.

Wisdom, J. O., The Metamorphosis of Philosophy, Cairo, Al-Mooref Press, 1947.

[1]

                     Toto specifikum je dobře ilustrováno i tématem symposia a čísla revue Ergot, pro nějž je tento příspěvek psán, tedy „Filosofický text“.

[2]

                     Filosofie byla umísťována tam, kde byl spatřován zdroj moci.

[3]

                     Pro systematický přehled Freudových názorů na filosofii srv. Tippelt, H., Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, Ústí nad Labem 2015.

[4]

                    Vynikající je například jeho studie vybraných motivů Kantovy Kritiky čistého rozumu, Feuer, L. S., Lawless Sensation and Categorial Defense: The Uncouscious Sources of Kant´s Philosophy, in: C. Hanly and M. Lazerowitz (eds): Psychoanalysis and Philosophy, International University Press, Inc., New York 1970.

[5]

                    Srv. např. Lazerowitz, M., The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein, Boston, Synthese Library, 1977.

[6]

                    Srv. Wisdom, J. O., The Metamorphosis of Philosophy, Cairo, Al-Mooref Press, 1947.

[7]

                    Srv. např. Hanly, Ch., Metaphysics and Innateness: A Psychoanalytic Perspective, in: Int. J. Psycho-Anal., č. 69, 1988.

[8]

                    Scharfstein, B.-A., The Philosophers: Their Lives and the Nature of their Thought, Basil Blackwell, 1980.

[9]

                    Široký, H., Meze a obzory psychoanalýzy, Praha, Triton, 2001 a týž, Prolegomena k psychologii a psychopathotogii osobnosti : Určeno pro posl. filosof. fak., SPN / Učební texty vys. škol, Praha 1966.

[10]

                    Srv. Tippelt, H., Poražený rebel a jeho asketická hvězda, in: Novotný, Jaroslav a Kružík, Josef (ed.) Nietzsche a člověk, Praha, 2005, str. 146-153; Tippelt, H., Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, VŠE v Praze, 2005, URL: http://e-logos.vse.cz/;  Prométheus z Trevíru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006; Tippelt, H., Filosofie, askeze, rezignace, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2004, online: e-logos.vse.cz; Tippelt, H., Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2003, č. 2, s. 31-40.

[11]

                    Srv. Tippelt, H., Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, ISBN 978-80-7414-990-0, Ústí nad Labem 2015, Tippelt, H., Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, Praha 2012; Tippelt, H., Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, Ústí nad Labem 2010.

[12]

                    Kolakowski, L., Metafyzický horor, Praha 1999.

[13]

                    Plháková, A., Učebnice obecné psychologie, Praha 2003, s. 302.

[14]

                    Srv. Feuer, L. S., The Bearing of Psychoanalysis upon Philosophy, in: Philosophy and Phenomenological Research, roč. 13, č. 3, s. 339.

[15]

                    Srv. Horney, K., Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci, Triton 2000, s. 78-98.

[16]

                    Erikson, Erik Homburger, Mladý muž Luther, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1996.

[17]

                    Snad pokud pomineme básníky píšící o tom, jaké je to být básníkem.

[18]

                    Srv. Gilles Deleuze a Félix Guattari: Tisíc plošin. Herrmann & synové, Praha 2011

[19]

                    Freud, Sigmund, Nespokojenost v kultuře, Alois Hynek, Praha 1998, str. 58. Jedná se o citaci z dramatu Hannibal Ch. D. Grabbeho.

[20]

                    Erikson, Erik Homburger, Mladý muž Luther, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1996.

[21]            Srv. Tippelt, H., Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, Praha 2012 a Tippelt, H., Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, Ústí nad Labem 2010.

[22]            Erikson, E H., Mladý muž Luther, Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996.

[23]            Srv. pojednání spjatosti trojice těchto morálních kvalit in: Fišer, Zb., Útěcha z ontologie: substanční a nesubstanční model v ontologii, Praha: Academia 1967.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s