Návrh etického kodexu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Letos na jaře proběhla na UJEP diskuse o podobě zatím ještě neschváleného etického kodexu. Poté, co jsme k prvnímu návrhu přednesli řadu připomínek, rektorát UJEP připravil novou verzi, v níž připomínky vzal výrazně  v úvahu. Aby však návrh dostal skutečně konzistentní povahu a také určení celé akademické obci, připravili jsme třetí verzi kodexu. V tuto chvíli přesně nevíme, jaké jsou její osudy, kromě toho, že žádný etický kodex UJEP nebyl dosud přijat. Protože však je třetí verze poměrně sevřeným útvarem, za dané situace jej chceme rovněž publikovat na stránkách Ergotu, abychom podpořili diskusi nad ním.

Jiří Hoblík a Hynek Tippelt

Preambule

Tento etický kodex je shrnujícím nástinem aplikované etiky pro společenské prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Slouží zájmům celé její akademické obce s ohledem na rozmanitost a individualitu jednotlivých jejích členů a zároveň nezávisle na jejich postavení, jakož i ostatním zaměstnancům univerzity. Jeho obsah je určen dalšímu promýšlení a diskusi. Z hlediska normativní etiky má povzbuzovat k prospěšnému jednání, jakož i napomáhat předcházení mravním konfliktům a jejich řešení. V případě konfliktů jeho cílem není potrestání viníků jako v disciplinárním řízení, nýbrž náprava nedostatků universitního étosu. Přitom základním cílem etického kodexu je být orientační podporou při snaze o dosahování dobra na cestě za pravdou, jíž jsou povinováni všichni členové univerzitního společenství.

Část I

Společné zásady

 1. Společné zásady se týkají členů akademické obce (akademických a vědeckých pracovníků, studentů) a ostatních zaměstnanců Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 2. Člen akademické obce a zaměstnanec dodržuje zákony a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a jejích fakult. Kdo složil akademické sliby, zůstává jim věrný. Mimoto člen akademické obce a zaměstnanec ctí mravní principy a zásady a pravidla slušného chování.
 3. Člen akademické obce a zaměstnanec obhajuje akademické svobody: zejména svobodu vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků, svobodu vysokoškolské výuky, právo učit se, právo volit zastupitelské akademické orgány, právo užívat akademické insignie a konat akademické obřady. Tím zároveň obhajuje svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Ctí právo na alternativní názor.
 4. Ctí autonomii akademické obce.
 5. Odpovědně a řádně vykonává své povinnosti, vyplývající z akademického postavení, funkce, členství v akademickém orgánu, pracovního zařazení či statutu studenta.
 6. Ctí zásady kolegiality a otevřené akademické spolupráce, při vší své činnosti se varuje nepoctivého jednání. Vůči členům akademické obce i ostatním zaměstnancům nevyvíjí nevhodný nátlak.
 7. Uznává právo na kritiku. Případné kritické podněty podává věcně podložené a také transparentně, takže se neuchyluje k anonymním kritikám. Za spravedlivou kritiku nesmí být nikdo postihován, mylná kritika má být vyvracena argumenty.
 8. Vzdoruje podléhání vnějším vlivům a zájmům, které by narušovaly jeho práci.
 9. Podílí se na plnění poslání univerzity zakotveném v jejím Statutu a svým jednáním napomáhá univerzitě k jejímu dobrému jménu, se zvláštním zřetelem tam, kde ji reprezentuje navenek. Při vykonávání svých akademických, pedagogických, zaměstnaneckých či studentských povinností a uplatňování svých akademických práv nenadřazuje svůj soukromý zájem zájmům univerzity.
 10. Snaží se zjednat nápravu mravů, pokud se u členů akademické obce setká s jednáním, jež odporuje tomuto kodexu, anebo se takového jednání sám dopouští. Soustavně usiluje o prevenci takového jednání, a to již tím, že sám se řídí tímto etickým kodexem.
 11. Nezneužívá majetek univerzity k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby.
 12. Nikoho neupřednostňuje ani neznevýhodňuje na základě rasy, ideologie, náboženství, národní příslušnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu.

Část II

Zásady výuky

 1. Akademický pracovník jedná se studenty čestně, slušně a spravedlivě. Jde jim tak příkladem. Neznevažuje jejich studijní úsilí, neponižuje je, nečiní na ně nátlak.
 2. Své studenty učí týmové i individuální odborné práci, pomáhá jejich odbornému a tvůrčímu myšlení. Vyučuje svůj obor na adekvátní úrovni.
 3. Studijní výsledky studentů hodnotí spravedlivě a transparentně.
 4. Nezneužívá vůči studentům učitelskou autoritu a nevyžaduje od nich činnosti, které nejsou předmětem jejich studijních povinností. Nepřivlastňuje si výsledky jejich práce.
 5. Student při plnění svých studijních povinností nepodvádí a nenapomáhá k podvádění druhým. Neznehodnocuje výsledky své práce, neznevažuje práce vyučujících, zaměstnanců či jiných studentů.

Část III

Zásady vědecké a umělecké činnosti

 1. Akademický a vědecký pracovník a student sledují odborné zájmy, věnují se poctivě zkoumání, řídí se platnými metodickými postupy, účastní se odborného diskurzu, jsou otevření týmové spolupráci. Prohlubují své odborné znalosti a dovednosti. Svou práci dávají k dispozici akademické obci.
 2. S prací kolegů nakládají stejně jako se svou kriticky, ale neznevažují ji.
 3. Dbají na ochranu duševního vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i při nakládání s tvorbou druhých. Nepřivlastňují si výsledky práce druhých.
 4. Odborné posudky a expertní stanoviska podává akademický a vědecký pracovník spravedlivě.

Část IV

Etická komise

 1. K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu se ustavuje Etická komise.
 2. Podrobnosti o Etické komisi, jejím jmenování a o přijímání podnětů upravuje Jednací řád Etické komise, který schvaluje Akademický senát.
Reklamy

Neviditelná duše univerzity

Barbora Řebíková

Akademik z Jižní Koreje se odpoledne uprostřed července vypraví do Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v jinak naprosto liduprázdném, tichém a horkém prostoru potká jedinou živou, dost vytřeštěnou duši, která právě po osmi hodinách psaní odborného textu opustila výheň těsné kanceláře. Potkáváme se ve stínu schodiště univerzitní knihovny. Kultivovaný pár středního věku se mě plynulou angličtinou s americkým přízvukem ptá, kde je obchod s propagačními materiály Univerzity, že by si rád odvezl nějaký upomínkový předmět, suvenýr, pero či odznáček. Kde je book shop, pencil corner, cokoli? Odpovídám a on se ptá, tak alespoň hlavní vchod do Univerzity? Přemýšlím. Posílám ho dolů po schodech směrem k pletivem obehnané holozemi. Tváří se dost nevěřícně, otázku opakuje a znejistí i mě. Rozumím dobře a odpověď opakuji. Začíná mi ho být líto, je milý, hezký, chytrý.

Kde máme hlavní vchod do Univerzity a stánek s propagačními materiály, které si i uprostřed léta může odvézt návštěvník z Jižní Koreje? Kde je na rohu trafika, která prodává vlajky a odznaky UJEP? A co je vlastně hlavní vchod do Univerzity? Zmocňuje se mě panika, že jediné, co si tento muž z návštěvy kampusu odnese, bude náš rozhovor, a tak se snažím, aby skrze mě zahlédl duši tohoto místa. Přátelskost, kolegialitu a úroveň zdejších pracovníků, kteří jsou duší této Univerzity. Svá „no“, „éé, no“, „yes, eem no“ prokládám účastnými „sorry“, „maybe tomorow“ a končím „welcome in Czech republic“. Vysokou úroveň tedy rozhodně zahlédl.

Duše univerzity je neviditelná, nesídlí v suvenýrech a nesedí v trafikách. Na tom jediném se možná na Filozofické fakultě shodneme. Duši univerzity si člověk neodveze spolu s odznáčkem na klopě, vlaječkou či propiskou. Do duše místa musí člověk prorůst svým tělem a spojit s ním svou duši. Dýchat dlouhou dobu stejný vzduch a projít stejnými ohni. Nemůžu se ale zbavit pocitu, že něco si i v době dovolených odvézt měl a že měl dostat šanci hodit do automatu padesátku a navždy si uschovat pamětní minci s vyraženým UJEP.