Stanovy

Stanovy redakční rady

Redakční rada časopisu Ergot (dále jen rada) garantuje profil, strukturu a odbornou úroveň časopisu časopisu Ergot. Členství v radě je dobrovolné a bezplatné. Vzniká hlasováním stávající rady a zaniká vzdáním se členství.

 Úkoly členů rady:

 • Schvalovat formu a redakční standardy pro zpracování příspěvků.
 • Projednávat zásadní opatření pro vydavatelskou činnost.
 • Stanovovat koncepci časopisu a schvalovat obsah jednotlivých čísel.
 • Na jednání rady projednávat obsahovou náplň jednotlivých čísel časopisu.
 • Volí předsedu rady
 • Stanovuje dvojici výkonných redaktorů čísla
 • Schvalovat termíny uzávěrek, pokyny pro autory a jiné podklady předložené výkonným redaktorem čísla.
 • Podílet se na propagaci časopisu a získávání nových příspěvků.
 • Navrhovat vhodné recenzenty.
 • Navrhovat vhodné spolupracovníky redakce (například překladatele apod.).
 • Zúčastňovat se jednání rady (osobně nebo elektronicky).
 • Seznamovat se s materiály předloženými redakcí a připomínkovat je.
 • Vyjadřovat se k odborným příspěvkům, doporučovat a schvalovat je k publikování nebo navrhovat úpravy, vrácení či odmítnutí jednotlivých příspěvků.
 • Vyjadřovat se k rozdílným názorům autorů i recenzentů, pokud tyto vzniknou.
 • Přijímat systémová řešení ke zlepšení časopisu.

Předseda rady:

 • Řídí činnost rady.
 • Jedná jménem rady, zejména ve vztahu k okolí.

Výkonný redaktor čísla

 • Organizačně zajišťuje sympozium tematicky spojené a časově předcházející příslušnému číslu časopisu
 • Koordinuje přípravu čísla, jehož je výkonným redaktorem

Zasedání redakční rady:

 • Radu svolává předseda rady nebo výkonný redaktor podle potřeby.
 • Zasedání rady se koná minimálně dvakrát v kalendářním roce, jinak dle aktuálních potřeb redakce.
 • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů redakční rady.
 • Zasedání rady je neveřejné a svolavatel z něj pořizuje zápis, který je předkládán členům rady, a posléze je uložen v archivu časopisu.
 • Hlasování rady probíhají dle dohody osobně a současně vždy elektronicky, tj. formou hromadného emailu všem ostatním členům rady.
 • V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda rady, v jeho nepřítomnosti pak výkonný redaktor, pokud je svolavatelem zasedání.

Reklamy