pro autory

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá rukopisy na e-mailové adrese ergot@post.cz. Elektronický soubor musí být ve formátu Word. Redakce ERGOt posílá e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.

Náležitosti rukopisu

Rozsah rukopisu

Recenzované typy textů (tematické studie a studie mimo téma čísla) nemají přesahovat 30 normostran, diskuzní studie a esej 20 normostran, studentské práce 10 normostran, recenze, zprávy a informace 5 normostran. Studie musí být opatřena abstraktem v rozsahu 1000–1200 znaků v češtině a angličtině.

Pravopis

Základem jazykové podoby českých textů je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Praha 2000), zejména pokud jde např. o psaní „s“ a „z“ – tam, kde pravidla připouštějí pouze „z“, píší autoři opravdu „z“, nikoli archaické tvary, a pokud je užití nespisovných archaických v textu nutné, použijí uvozovek.

Text

– text je napsán v textovém editoru MS Word (v případě, že z ekonomických, ideových nebo technologických důvodů toto není možné, nás o tom dopředu informujte)

– písmo Book Antiqua, velikost 12

– řádkování 1, odsazení 0 cm, mezery 0 b., zarovnání do bloku

– autoři v textu používají pouze běžné zkratky, a to jen v nejnutnějších případech

– názvy publikací, článků aj. jsou psány kurzívou

– vložená myšlenka nebo citát jsou odděleny od textu dlouhou pomlčkou – (tzv.

Gedankenstrich)

– při udávání stran, popř. roků použijte krátkou pomlčku (1990-1998, s. 36-42)

– při výskytu pojmu nebo slovního spojení v jiném než českém jazyce je využito kurzivy

Zvýraznění textu

Pro zvýraznění textu se používá pouze kurziva, nikoli tučné písmo nebo podtržení.

Citáty

Pro uvození či citování textu se užívá v češtině běžných uvozovek, tj. dvojitých, před textem dole, za textem nahoře, bez mezer. Pokud stojí v uvozovkách celá věta, kladou se uvozovky až za její interpunkční znaménko, pokud jsou v uvozovkách jen jednotlivá slova, uvozovky jsou přímo za nimi, např.:

Seleukeia zvaná „Železná“; Lucretius říká: „… nebe, které se povětřím zove.“ apod.

V případě potřeby mohou být do textu označeného uvozovkami zapuštěny další, jednoduché uvozovky, např.:

„… a tento vítr se nazývá Eurus, jako ‚ten, který vane od Východu‘.“

V uvozovkách je vždy pouze citovaný text; pokud následuje za citovaným textem odkaz v závorce (zejména údaj o biblickém verši), klade se vždy až mimo uvozovky. Pokud je v textu použit citát, pojem nebo slovní spojení v jiném než českém jazyce, je při jeho výskytu v textu využito kurzivy.

Nikdy se týž text, s výjimkou výše zmíněného případu, nezvýrazňuje zároveň uvozovkami a kurzivou!

Poznámkový aparát a citace literatury

Poznámky jsou vkládány do textu automaticky jako poznámky pod čarou a chronologicky číslovány, písmo Book Antiqua, velikost 9, automatické nastavení řádkování 1 řádek, odsazení 0 cm, mezery 0 b., styl „normální“, zarovnání „vlevo“.

Kratší citáty (do tří řádků) jsou součástí textu a uvedeny uvozovkami tohoto typu „…“, řádkování 1.

Delší citáty jsou odděleny od textu volným řádkem před a za citátem, řádkování 1, odsazení vpravo a vlevo 1 cm, opět uvedeny uvozovkami tohoto typu „…“, citát v citátu je označen jednoduchými uvozovkami ‚…‘.

Bibliografické citace se uvádějí podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2 (01 0197).

Monografie:

Žemlička, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002, s. 2-25.

Článek v časopise:

Pánek, Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy proti turecké expanzi, in: Československý časopis historický (dále ČsČH), 36, 1988, s. 856-872.

Článek ve sborníku:

Mikušek, Formování a životní angažovanost zakladatelské generace Spolku pro dějiny Němců v Čechách, in: P. Soukup – F. Šmahel (vyd.), Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004, s. 79-93.

Edice:

Rezek (vyd.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova I, Praha 1878.

Citované internetové prameny:

Rezek, Der kleine große Unterschied. URL: http://www.univie.ac.at/hausarbeiten.at/kafka.htm (12.01.2020)

Jitrová, Aufgabe 1. (E-mail an Jiri Cenov, cenov.jiri@post.cz, 10.10.2005)

Obrazové přílohy:

Jsou předávány redakci spolu s textem v elektronické podobě. Předlohy jsou naskenovány minimálním rozlišení 400 dpi, nejlépe ve formátu PNG. Přípravu příloh je možné konzultovat s editorem publikace.

Citace v poznámkách

Citace v poznámkách jsou doplněny údajem o zdroji v následující podobě:
„… bla bla bla.“ (V. Láska, Nenávist a její půvaby, Horní Dolní 2011, s. 1.)

Citování antických a středověkých děl

Na antická a středověká díla se odkazuje formou ustálených zkratek, které jsou uvedeny níže (Zkratky děl vybraných autorů). Bližší údaje o díle (kniha, kapitola, verše apod.) se píší po zkratce díla a mezeře, mezi jednotlivými čísly se nepíší mezery, za zkratkou díla se nepíše čárka. Římskými číslicemi se označují knihy, arabskými číslicemi všechna nižší členění textu, např.:

Platón, Tim. 73a–76e

Vergilius, Aen. IV,20–23

Pokud se název citovaného díla vypisuje celý, píše se mezi název a číslice označující knihy, verše atd. čárka, např.:

Euripidés, Ion, 112

Pokud se odkazuje na dílo, které je vydáno jako součást nějaké ediční řady, uvádí se za zkratkou díla a číslicemi označujícími členění textu do závorky i zkratka ediční řady, číslo svazku (arabskou číslicí) a číslo strany, resp. sloupce; číslice se píší za sebou bez mezer:

Isidor ze Sevilly, Diff. II,33,123 (PL 83,45A);

Augustin, De civ. Dei XXII,20,127–136 (CCL 48,865);

Albert Veliký, De mineral. I,1,3 (Op. omn. V,1).

Zvláštním způsobem se citují díla římských gramatiků zařazená do korpusu Grammatici Latini (GL), která postrádají vnitřní členění. Např.:

Priscianus, Inst. gramm. (GL III,525,11) (= Gramm. Latini, 3. svazek, str. 525, řádek 11)

Pokud je již celý odkaz na dílo, které je vydáno jako součást nějaké ediční řady, v textu uveden v závorce, je nutné zkratku ediční řady s číslem svazku a strany/sloupce uvést do závorky hranaté, např.:

„… podobný text nacházíme i u jiných autorů (srv. např. Augustin, De civitate Dei XXII,20,127–136 [CCL 48,865]).“

Biblické citace

V odkazech na biblické citace se užívají zkratky podle českého ekumenického překladu z r. 2001. Pokud je součástí zkratky číslice, nepíše se mezi ní a písmennou částí mezera. Celá zkratka je v kurzivě, např.:

       Gn 2,2–15; 2Kr 19,29; 1K 12,12

Údaje o biblických verších lze zkracovat pomocí zkratky n (= „a následující verš“) nebo zkratky nn (= „a následující verše“). Na rozdíl od běžného používání těchto zkratek se v odkazech na biblické citace píší těsně za číslem, bez mezery a bez tečky, např.:

       L 5,4n; Mt 10,6nn

Pokud chce autor v rámci jedné kapitoly odkázat na více řádků, které nenásledují přímo za sebou, píše se mezi čísla řádků tečka, např.:

        Mt 27,5.13.15; Pa 2,18.25–32.38

Zkratky děl vybraných autorů

Aristotelés

An. post.                                Analytica posteriora

An. pr.                                    Analytica priora

Ath. pol.                                 Athénaión politeia

Cat.                                         Categoriae

De an.                                     De anima

De caelo                                 (vypsáno celé)

De div.                                   De divinatione per somnia

De gener. animal.                De generatione animalium

De gener. et corr.                 De generatione et corruptione

De incessu                             De incessu animalium

De insomn.                            De insomniis

De interpr.                             De interpretatione

De iuvent.                              De iuventute

De long.                                 De longaevitate

De mem.                                De memoria

De motu                                De motu animalium

De part. animal.                  De partibus animalium

De respir.                              De respiratione

De sensu                                (vypsáno celé)

De somn. vig.                        De somno et vigilia

Eth. Eud.                                Ethica Eudemia

Eth. Nic.                                 Ethica Nicomachea

Fr.                                           Fragmenta

Hist. animal.                         Historia animalium

Magna mor.                          Magna moralia

Met.                                        Metaphysica

Meteor.                                  Meteorologica

Parva natur.                         Parva naturalia

Phys.                                      Physica

Poet.                                       Poetica

Pol.                                         Politica

Rhet.                                       Rhetorica

Soph. el.                                 Sophistici elenchi

Top.                                        Topica

Cicero

Acad.                                        Academica (Akademika)

Acad. post.                              Academica posteriora

Acad. pr.                                  Academica priora

Ad Att.                                      Epistulae ad Atticum

Brut.                                         Brutus

De amic.                                   De amicitia

De div.                                      De divinatione

De fato                                     (vypsáno celé)

De fin.                                      De finibus bonorum et malorum

De invent.                                De inventione

De leg.                                      De legibus

De nat. deor.                           De natura deorum

De off.                                      De officiis

De orat.                                   De oratore

De rep.                                     De re publica

De sen.                                     De senectute

Ep. Att.                                     Epistulae ad Atticum

In M. Ant.                                In M. Antonium oratio Philippica

Orat.                                         Orator

Par. St.                                     Paradoxa Stoicorum

Pro Marc.                                Pro M. Marcello

Pro Mur.                                  Pro Murena

Pro Sest.                                   Pro P. Sestio

Top.                                           Topica

Tusc. disp.                                Tusculanae disputationes

Epikúros, Ep. Hdt.                  Epistula ad Herodotum

Ep. ad Herod.                          Epistula ad Herodotum

Ep. Men.                                   Epistula ad Menoeceum

Ep. Pyth.                                   Epistula ad Pythoclem

De nat.                                      De natura

Kyr. dox.                                   Kyriai doxai (= Ratae sententiae)

Sent. Vat.                                  Sententiae Vaticanae (= Gnomologium Vaticanum Epicureum)

Hérodotos, Hist.                     Historiae

Hésiodos,   Op.                        Opera et dies

Sc. Herc.                                   Scutum Herculis

Theog.                                       Theogonia

Homér, Il.                                 Ilias

Od.                                             Odyssea

Platón,   Alc. I                          Alcibiades I

Alc. II                                        Alcibiades II

Apol.                                         Apologia

Ax.                                             Axiochus

Crat.                                          Cratylus

Criti.                                          Critias

Crito                                          (vypsáno celé)

Dem.                                          Demodocus

Ep.                                              Epistulae

Epin.                                           Epinomis

Euthyd.                                      Euthydemus

Euthyphr.                                  Euthyphro

Gorg.                                          Gorgias

Hipp. Ma.                                  Hippias Maior

Hipp. Mi.                                   Hippias Minor

Charm.                                      Charmides

Ion                                             (vypsáno celé)

Lach.                                         Laches

Leg.                                           Leges

Lys.                                           Lysis

Menex.                                     Menexenus

Meno                                        (vypsáno celé)

Min.                                          Minos

Parm.                                       Parmenides

Phaedr.                                    Phaedrus

Phd.                                          Phaedo

Philb.                                        Philebus

Polit.                                         Politicus

Prot.                                          Protagoras

Resp.                                         Respublica

Soph.                                         Sophista

Symp.                                        Symposium

Theag.                                       Theages

Tht.                                            Theaetetus

Tim.                                           Timaeus

Seneca,    Ad Helv.                  Ad Helviam matrem

Ad Marc.                                  Ad Marciam de consolatione

Consol. ad Merciam               De consolatione ad Marciam

Cons. Helv.                               Ad Helviam matrem de consolations

De ben.                                      De beneficiis

De brev. vitae                           De brevitate vitae

De clem.                                    De clementia

De const. sap.                           De constantia sapientis

De ira                                         (vypsáno celé)

De prov.                                     De providentia

De tranqu. an.                           De tranquillitate animi

De vita beata                             (vypsáno celé)

Ep.                                               Ad Lucilium epistulae morales

Natur. quaest.                           Naturales quaestiones

Sofoklés, Ai.                              Aiax

Ant.                                             Antigona

El.                                                Electra

Ichn.                                            Ichneutae

Oed. Col.                                     Oedipus Coloneus

Oed. Tyr.                                     Oedipus Tyrannus n. Rex

Philoct.                                        Philoctetes

Trach.                                          Trachiniae

Thúkydidés, Hist.                      Historiae

Tomáš Akvinský, De pot.          De potentia

De spir. creat.                             De spiritualibus creaturis

De ver.                                         De veritate

De virt.                                        De virtutibus

Expos. Boeth. Trin.                   Expositio in Boethii De Trinitate

In I Post. an.                              Expositio libri Posteriorum analyticorum

In I De an.                                  Sentencia libri De anima

In I De caelo                              In libros De caelo et mundo

In I Ethic.                                   Sententia libri Ethicorum

In I De gen. et corr.                  In libros De generatione et corruptione

In I Met.                                     Sententia libri Metaphysicae

In I Meteor.                               Sententia super Meteora

In I Phys.                                   In libros Physicorum

In I Sent.                                    Scriptum super sententiis

In De sensu                               Sentencia libri De sensu et sensato

Quest. disp. De an.                   Quaestiones disputatae de anima

Quest. disp. De malo               Quaestiones disputatae De malo

Quest. disp. De pot.                 Quaestiones disputatae De potentia

Quest. disp. De spirit. creat.  Quaestiones disputatae de spiritualibus creaturis

Quest. disp. de virtutibus       Quaestiones disputatae de virtutibus

Quodl.                                        Quaestiones de quodlibet

Summa contra gent.                Summa contra gentiles

Summa theol.                            Summa theologiae

Vergilius,        Aen.                    Aeneis

Buc.                                             Bucolica

Georg.                                         Georgica

Xenofón, Anab.                         Anabasis

Hell.                                             Hellenica (Historia Graeca)

Inst. Cyr.                                     Institutio Cyri (Cyropaedia)

Mem.                                           Memorabilia

Oec.                                             Oeconomicus

Oecon.                                        Oeconomicus

Symp.                                         Symposium

SBÍRKY ZLOMKŮ ANTICKÝCH AUTORŮ

DK                                                                              Die Fragmente der Vorsokratiker, vyd. H. Diels – W. Kranz, Berlin 1951-1952.

SVF                                                                             Stoicorum veterum fragmenta, I-III, vyd. H. von Arnim, Leipzig 1903-1905.

Usener                                                                         H. Usener, Epicurea, Leipzig 1887.

Autorská práva a původnost

Redakce předpokládá, že nabídnutý text dosud nebyl publikován a autor nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu.