Recenzní řízení

Recenzní řízení – pokyny pro recenzenty

Recenzní řízení v časopisu Ergot probíhá oboustranně anonymně, jeho cílem je ověření, zda předložený text vyhovuje požadavkům na publikaci v odborném periodiku. Recenzentovi je zasílána verze, ve které jsou odstraněny údaje, které by mohly vést k identifikaci autora textu, stejný zásah je proveden v recenzním posudku zasílaném autorovi. Recenzent zasílá výkonnému redaktorovi vyplněný dotazník, ke kterému je připojen komentář odůvodňující hodnocení obsažené v dotazníku.

Bez ohledu na formu publikace je třeba zajistit, aby text splňoval základní požadavky. Recenzent proto doporučuje vyloučení z publikace, pokud text (1.) hrubě porušuje formální požadavky, které musí splňovat odborný text (seznam literatury, poznámkový aparát), (2.) porušuje etiku vědecké práce (plagiátorství, uvádění neověřených informací, hrubě urážlivé a znevažující vyjadřování), (3.) jeho obsah nesouvisí se zaměřením časopisu, nebo (4.) předkládaný text byl již publikován stejným autorem ve stejné či málo pozměněné podobě. Recenzent nemůže doporučit vyloučení textu kvůli tomu, že nesouhlasí s obhajovaným názorem či závěrem. Jeho úkolem je pouze ověřit, zda je argumentace podporující předkládanou tezi odpovídající.

Požadavky kladené na texty formátu studie

Hodnocen je obsah textu (použitá metodologie, logika argumentace, přesná faktografie), naplnění formálních požadavků (seznam literatury, poznámkový aparát, abstrakt a klíčová slova v angličtině), jazyková a stylistická úroveň (míra překlepů a gramatických chyb, jazyková úroveň, korektní vyjadřování). Autoři recenzí zašlou výkonnému redaktorovi vyplněný dotazník s hodnocením textu a posudek, ve kterém odůvodňují dotazníkové hodnocení. V případě návrhů na úpravu textu definuje, které pasáže a jakým způsobem by měly být upraveny.

Pro studie jsou vypracovávány dva paralelní posudky, na jejichž základě redakční rada (1.) text přijme, (2.) doporučí přepracování, kterým není podmíněna publikace, (3.) podmíní publikaci přepracováním (v tomto případě následuje dodatečné posouzení textu recenzentem, který vznesl vážnější výhrady, nebo třetí osobou – předmětem posudku je zhodnocení, zda byly provedeny dostatečné změny, aby mohl být text publikován), (4.) navrhne zásadní zásahy do textu, jejichž provedení umožní zahájení nového recenzního řízení (v plném rozsahu), (5.) navrhne publikaci textu v jiném formátu (nerecenzovaný článek), (6.) vyloučí publikaci textu.

Podklady pro jednání redakční rady týkající se daného čísla zpracovává výkonný redaktor.

Dotazník pro studie

Dílčí hodnocení

Plně vyhovuje Převážně vyhovuje Vyhovuje po přepracování Nutné zásadní změny Zcela nevyhovuje
Použité metody
Logika argumentace
Faktografie
Relevance tématu
Použitá literatura
Formální požadavky
Jazyková úroveň
Stylistická úroveň

Celkové doporučení

Přijmout Doporučit změny Zaslat k přepracování Publikovat jako nerecenzovaný článek Vyžaduje zásadní revizi Odmítnout

Dotazník pro studie ke stažení